STADGAR

Senast reviderade 20230425

 

Lindeshamns Båtklubb, Landskrona, nedan kallad klubben och klubbens verkställande organ, styrelsen, meddelar härmed klubbens stadgar och ordningsföreskrifter beslutade vid klubbens årsmöte 2011 och följande höstmöte 2011 med mer än 2/3 majoritet vid repektive möte.

 

Förslag till stadgar och ordningsföreskrifter har arbetats fram

av en arbetsgrupp under hösten 2010 och antagits av en enig

styrelse vid ordinarie styrelsemöte den 26 januari 2011.

 

Vid tvist avseende tolkning av stadgar eller ordningsföreskrifter har klubbens styrelse tolkningsföreträde.  

 

 

 

1   Namn

1.1

Lindeshamns Båtklubb. Bildad 1965.

 

2  Ändamål och syfte

2.1

Att främja båtlivsverksamheten och ett gott sjömanskap och att i den andan ta vara på medlemmarnas intresse.

 

2.2

Att vara kontaktorgan för lokala organisationer och myndigheter.


3  Medlemskap

3.1

Medlemskap erhålls efter anmälan till och godkännande av styrelsen och efter att fastställda avgifter erlagts.


3.2

Disponering av klubben arrenderat område kan ej ske utan medlemskap.


3.3

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt sätt eller uppträdande inom klubbens område som kan skada klubbens intressen eller inte följer klubbens stadgar eller ordningsföreskrifter eller styrelsens direktiv, kan på styrelsens förslag till årsmöte eller extra möte, uteslutas. Det skall framgå av kallelsen till mötet att sådan fråga skall behandlas.


3:4 Familjemedlemsskap

Medlem kan uppgradera sitt medlemskap att omfatta även medföljande make/maka/sambo/partner och deras barn upp till 18 år ålder.


Familjemedlem, som omfattas av detta medlemskap, kan utan hinder av vad som stadgas i 3:2 använda sig av klubbens faciliteter.


Ingen registrering av personer ska ske. Personerna har ingen förslagsrätt eller rösträtt i klubben och ej heller kan körtillstånd utfärdas till dem. Aktuella person har ej heller rätt att medverka på klubbens möten.


Avgift för detta uppgraderade medlemskap ska vara 50 % av den beslutade medlemsavgiften

(3:4 beslutad årsmötet 2023)


 

4 Beslutande organ

4.1

Årsmöte, extra möte samt styrelsen.

 

 

5 Verksamhetsår

5.1

Klubbens verksamhetsår omfattar 1 januari till 31 december

 

 

6 Avgifter

6.1

Samtliga avgifter beslutas av årsmötet.


6.2

Styrelsen beslutar när respektive avgift skall betalas.


6.3

Medlem, som inte inom 30 dagar efter avisering från styrelsen erlagt fastställda avgifter kan, efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur klubben respektive förlorat sin rätt till det den uteblivna eller försenade betalningen avsåg.

 

7 Årsmöte

7.1

Årsmöte ska hållas innan april månads utgång och skall utlysas minst 30 dagar innan genom anslag på lämpligplats inom klubbens fastighet, på webbplats eller genom brev, e-post och sms.


7.2

Ärende som önskas behandlas av årsmötet ska anmälas skriftligen till styrelsen senast innan januari månads utgång.

(ändrad årsmötet 2023, enhälligt beslut)


7.3

Styrelsen ska hålla årsmöteshandlingar tillgängliga senast två veckor innan årsmötet.


7.4

Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter;

 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets stadgeenliga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Föregående mötesprotokoll
 7. Styrelses verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 11. Fastställande av samtliga avgifter
 12. Fastställande av budget för kommande år
 13. Fastställande av arvoden
 14. Val av ordförande
 15. Val av sekreterare
 16. Val av kassör
 17. Val av fyra ledamöter
 18. Val av fyra styrelsesuppleanter
 19. Val av två revisorer
 20. Val av en revisorsersättare
 21. Val av valberedning, tre stycken, varav en sammankallande
 22. Motioner/Förslag
 23. Övriga frågor


7.5

Styrelsen äger rätt att justera dagordningen.

 

 

8   Extra möte.

8.1

Extra möte hålls när styrelsen så finner nödvändigt eller när 25 % av klubbens medlemmar gör framställan härom.


8.2

Kallelse till extra möte skall ske minst 14 dagar innan genom annonsering i pressen eller genom personlig kallelse. I kallelsen skall skälet till extramötet anges.

 


9   Styrelsen

9.1

Det åligger styrelsen att;

-         representera klubben

-         vara klubbens verkställande organ

-         registrera  båtplatskö med datum för anmälan

-         registrera kö för hyra stuga med datum för anmälan

-         förbereda ärenden inför årsmötet

-         göra upp årsberättelse för verksamhet och ekonomi

-         föreslå budget och i förekommande fall ändringar av avgifter

-         lämna förslag till ordningsföreskrifter att beslutas av årsmötet

-         hålla protokoll, båtplatskö och stugkö tillängligt för medlem


9.2

Styrelsen ska bestå av

-         ordförande

-         vice ordförande

-         sekreterare

-         kassör

-         tre ordinarie ledamöter.

 

Dessa väljs för en tid av två år på så sätt att ordförande och sekreterare samt två ordinarie ledamöter väljs vid jämnt årtal. Kassör samt två ledamöter väljs vid udda årtal. Styrelsen skall bestå av ojämnt antal ledamöter. Vice ordförande utses inom styrelsen.


9.3

På årsmötet väljs fyra suppleanter till styrelsen på ett år.


9.4

Styrelsen är beslutsmässig då mer än  halva antalet ledamöter är närvarande.9.5

Styrelsen kan utse arbetsutskott som har till uppgift att förbereda och sköta klubbens löpande ärende eller verksamhet. Sammankallande skall utses i sådan grupp.


9.6

Suppleanter i styrelsen, samt i förekommande fall sammankallande i arbetsutskott, skall kallas till styrelsemöte och äga i dessa yttranderätt med ej rösträtt.


9.7

Avgår ordförande, sekreterare eller kassör under mandattiden skall styrelsen utse ersättare inom sig tills ordinarie årsmöte hålles.

 

 

10  Röstning och protokoll

10.1

Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt medges ej. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då något annat föreslås. Vid lika antal röster avgör ordförande.


10.2

Vid röstning inom styrelsen har endast ordinarie ledamöter rösträtt.


10.3

Vid årsmöte, extra möte samt styrelsemöte skall föras beslutsprotokoll. Protokoll skall vara justerat och tillgängligt för medlemmar senast fyra veckor efter mötet.

 

 

11  Ekonomi

11.1

Inköp eller förbindelser av högre värden beslutas av styrelsen. Styrelsen kan till ordförande delegera beslut om inköp till klubben motsvarande 10 % av gällande basbelopp. Övriga ordinarie ledamöter har delegation att i nödfall eller vid fara i dröjsmål besluta om inköp eller åtgärder till klubben motsvarande ettusen kronor.

 

12  Firmatecknare

12.1

Lindeshamns Båtklubb tecknas som firma av ordföranden och kassören, båda i förening.

 

13  Revision

13.1

Klubbens verksamhet granskas av två revisorer vilka väljs av årsmötet för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.
13.2

Revisionsberättelse skall i god tid innan årsmötet överlämnas till styrelsen.


 

14  Valberedning

14.1

Valberedning skall bestå av tre ledamöter valda på ett år. En av ledamöterna utses till sammankallande.


14.2

Valberedningen skall, senast 14 dagar innan årsmötet, överlämna lista till styrelsen över de kandidater som föreslås väljas.


15  Stadgeändring

15.1

För ändring av dessa stadgar fodras 2/3 majoritet av närvarande medlemmar på två av varandra följande möte varav ett årsmöte eller ett enhälligt beslut på ett årsmöte. I kallelse till mötet eller årsmötet skall framgå att förslag om stadgeändringar skall läggas fram.

 

16  Klubbens upplösning

16.1

Beslut om klubbens upplösning skall, för att vara gällande, fattas av 2/3 majoritet vid två av varandra utlysta möte varav ett årsmöte. I kallelsen skall ärendet anges. Klubbens tillgångar skall beslutas tillfalla ändamål som på orten främjar fritidsbåtlivet eller annat behjärtansvärt ändamål, t ex Svenska Sjöräddningssällskapet.

 

 

 

 

 


ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Reviderad 20230425 


Klubben upplåter enligt nedan gällande föreskrifter brygg- och uppläggningsplats med där tillhörande serviceanordningar till den som tecknat överenskommelse för fast båtplats hos klubben.

 

Vidare upplåter klubben fiskebod eller mark för fiskebod enligt de förutsättningar som finns i stadgar och ordningsföreskrifter samt i särskilt upprättat kontrakt.

 

 

1     Allmänt

1.1

Medlem har skyldighet att ta del av de stadgar och ordningsföreskrifter som finns samt förbinda sig att följa och respektera dem.


1.2

Det åligger vidare medlem att

-         till styrelsen omgående anmälan förändring av adress och telefon samt förändring av båttyp som skall ligga på hyrd båtplats.

 

-         väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggning och utrustning samt att vid åstadkommen skada anmäla den till styrelsen och att bestrida kostnaden för reparation eller återställande.

 

-         hålla god ordning inom hamnen.

 

-         endast kasta avfall väl paketerat i uppställda sopställen. Fiskrens får ej slängas inom hamnens område. Annat avfall skall medlem själv forsla bort från hamnen.

 

-         vid spill av olja, färg eller liknande se till att sanering utföres.

 

-         inte på upptagningsramp lägga eller förtöja båt utan tillstånd.

 

-         respektera att det inom hamnens område råder koppeltvång för hund.

 

-         respektera rökförbudet i klubbstugan.


1.3

Hyrd fiskebod eller hyrd båtplats skall återlämnas till klubben vid hyrestidens slut och om inget annat avtalas återlämnas i originalskick.


1.4

Överlåtelse till närstående kan dock tillåtas efter särskild prövning. Ansökan om sådan överlåtelse skall lämnas skriftligen till styrelsen och avgöras vid ett styrelsemöte.


1.5

Som närstående räknas släkting i rakt ned- eller uppstigande led.

 

2   Fiskebod

2.1

Endast medlem som har egen båtplats och egen båt äger rätt att registrera sig i kö för fiskebod.

 

2.2.

Endast medlem som har egen båtplats och egen båt äger rätt att ingå kontrakt för fiskebod eller förvärva fiskebod (markhyra). Innan försäljning eller överlåtelse av privat fiskebod (markhyra) slutförs skall den godkännas av styrelsen.

 

2.3

Klubben ingår endast kontrakt med en (1) fysisk person.

 

2.4

Medlem har endast rätt till en stuga/markhyra.

 

2.5

Förändringar på eller i fiskebod eller på markytan runt fiskebod får inte göras utan styrelsens medgivande. Krävs bygglov ligger det på den som hyr fiskeboden eller hyr mark för fiskebod att själv se till att sådant meddelas av kommunen.

 

2.5.1

Den medlem som har kontrakt enligt ovan har rätt att till fiskeboden ansluta en förvaringslåda. Den skall uppföras enligt direktiv från styrelsen och ska placeras längs med fiskebodens långsida.

 

2.6

När medlem inte längre hyr båtplats i hamnen kan fiskebod ej behållas utan ska återgå till klubben. Hyrd fiskebod ska återlämnas till klubben vid hyrestidens slut

och om inget annat avtalas återlämnas i originalskick.

 

Vad gäller röd fiskebod ska  den  återgår till klubben med en uppsägningstid av 3 månader räknat från då båtplatsen återlämnats. Vad gäller grön fiskebod  ska den

avyttras inom 6 månader från då båtplatsen återlämnats.

  

2.7

Undantag

Den medlem, som på grund av hög ålder eller sjukdom, drabbats av  bestående fysiska begränsningar i den omfattning  att han/hon inte kan tillgodogöra sig båtlivsverksamhet  kan,  efter beslut och godkännande av styrelsen,  behålla

avtal gällande dels hyra av röd stuga och dels markhyra gällande grön stuga enligt nedan;

 

Har medlem haft  fiskebod i mer än tjugo (20) år får fiskeboden behållas i 5 år (fem) räknat från datum då aktuell båtplats lämnas.

 

Undantag från huvudregeln enligt ovan ska beslutas och godkännas av styrelsen i varje enskilt fall vid ordinarie styrelsemöte.

 

Den medlem som hos styrelsen söker godkännande för undantag har att visa , i det fall förutsättningarna inte är uppenbara, att förutsättningar för undantaget finns.

 

 

 

3  Båtplats

3.1

Klubben tecknar endast kontrakt med en (1) fysisk person. Ett medlemskap ger endast rätt till en båtplats  


3.2

Den som hyr båtplats får endast förtöja egen båt på platsen. Båtplats och båt skall användas för eget bruk av den som hyr platsen och båt får endast i

undantagsfall brukas av annan än ägaren (inom Lindeshamn).

Kommentar: Denna paragraf är främst till för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning av båtplats. Paragrafens syfte är att den som hyr platsen skall vara den som till övervägande del också nyttjar den. Paragrafen hindrar ej tex medlemmar i familj att, oberoende av vem i familjen som hyr platsen, bruka båten. Detta under förutsättning att den som brukar båten, om det ej sker vid enstaka tillfällen, också är medlem i klubben.


3.3

Fast båtplats upplåts per säsong 1 mars till 28 februari varje år.


3.4

All fördelning av båtplats och uppläggningsplats sker av styrelsen.


3.5

Båtplats gäller för båtar med en längd av längst 7,0 meter och en bredd av högst 2,48 m.


3.6

Vid byte eller överlåtelse av båt får ersättningsbåt ej överskrida mått enligt ovan.


3.7

Medlem som ej längre önskar hyra båtplats skall anmäla detta till styrelsen omgående.


3.8

Andrahanduthyrning får ej förekomma. Överträdelse resulterar i att kontrakten omedelbart sägs upp.


3.9 (denna paragrafs första mening, kursivstil, borttagen enligt årsmötesbeslut)

Medlem som önskar byta plats skall anmäla detta till styrelsen, särskild kö finnes. Byte av plats får endast ske genom styrelsens försorg.


3.10

Båt som ligger kvar på plats efter hyrestidens utgång kan flyttas av klubben. Samma sak gäller båt som ligger på icke anvisad plats, oavsett om det är på land eller vid brygga/kaj. Klubben har rätt att ta ut serviceavgift.


3.11

Båtplatsinnehavaren har, efter anmälan till styrelsen, rätt att ha sin plats outnyttjad under högst 1 år mot att beslutade avgifter betalas. Klubben har rätt att under aktuell tid hyra ut platsen som tillfällig plats. Är platsen outnyttjad under längre tid förloras rätten till platsen.

 

  4   Förtöjning

4.1

Förtöjning till brygga skall vara försedd med fjäder- eller gummidämpare. Båt skall vara förtöjd i bryggans båda förtöjningsringar. Akterförtöjning skall i möjligaste mån korsas.


4.2

Båt skall vara försedd med minst två lämpliga fendrar på varje sida.

 

4.3

Fendrar och annat förtöjningsgods skall hållas i fullgott skick, underkänt förtöjningsgods skall omedelbart bytas ut.


4.4

Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten skall åtgärder genast vidtas för upptagning eller länsning. Om detta inte omgående eller efter anmodan utförs äger klubben rätt att utföra detta på ägarens bekostnad.


4.5

Det är förbjudet att utan särskild överenskommelse på pontoner eller bryggor förvara jolle eller annan båt. Mindre sump får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.


4.6

Klubben äger rätt att flytta slarvigt eller felaktigt förtöjd båt, detta på ägarens bekostnad.


4.7

Båt får endast tillfälligt förtöjas vid avlastningsbrygga och får då ej lämnas obemannad. 

 

5   Trafik med båt i hamn

5.1

Vid all båttrafik i hamnen och inseglingsrännan skall gott sjömanskap gälla och fart och körsätt skall präglas av varsamhet och hänsyn till andra. Båtar i rännan som är på väg in i hamnen har företräde i förhållande till båtar på väg ut ur hamnen.


5.2

Max 3 knop i hamnen. Max 8 knop i rännan.

 

 

6  Trafik med motorfordon inom hamnens område

6.1

All motorfordonstrafik och parkering inom hamnen är förbjuden. Medlem kan köpa kör- och parkeringstillstånd för att kunna köra ner till och parkera inom hamnens område på där avsedd plats.


6.2

Endast ett tillstånd per medlem utfärdas. Vid missbruk eller vid andra extraordinära förhållanden kan tillståndet återkallas och framöver vägras.


6.3

All motorfordonstrafik och parkering på pirarmarna är förbjuden. Undantag vid lossning och lastning under mycket begränsad tid.

 

6.4

Vid felparkering kan kontrollavgift utfärdas.


 

7   Upptagning – förvaring

7.1

Båt får endast läggas på plats anvisad av styrelsen.


7.2

Upplagd båt skall sjösättas eller avlägsnas från uppläggningsplats senast den 1 juni respektive år.  För båt som ligger kvar har klubben rätt att ta ut en avgift för varje påbörjad månad gällande juni, juli, augusti och september. Klubben har även rätt att på ägarens bekostnad forsla bort kvarliggande båt.


7.3

Båtägaren skall hålla fullgott pallningsmaterial och dessutom utnyttjad plats i städat skick. Vid sjösättningen skall trailer eller pallningsmaterial ställas på därför anvisad plats och den nyttjade platsen städas väl.


7.4

Vid upptagning och sjösättning med klubbens vinsch eller trailer iaktta största försiktighet. Var noga med övriga trafikanter och märk ut avskärmning av vinschens dragwire.


7.5

På upplagd båt, vagga, pallning eller trailer skall på synlig plats finnas uppgift om ägarens båtplats.


7.6

Vid vinterupptagning bör båtens förtöjningar i bryggan tas bort.

 

  8       Fordon, maskiner, verktyg

8.1

Fordon, maskiner, verktyg mm som tillhör klubben får endast användas till klubbens skötsel och underhåll.


8.2

Trailern får endast användas inom hamnområdet och bara i samband med sjösättning eller upptagning av båt.

 

 

9    Klubbstugan

9.1

Medlem äger tillträde till klubbstugan.  Det åligger varje medlem att solidariskt hålla ordning i stugan och framförallt efter sig själv.


9.2

Klubbstugan kan av medlem hyras för privat bruk med undantag för fredag-söndag under tiden maj – september.

 

 

10   Alkoholpolicy

10.1

Klubbstugan

Alkoholförtäring i klubbstugan eller i dess omedelbara närhet är tillåten då stugan är uthyrd till medlem för privat bruk och i samband med arrangemang som anordnats av klubben. I övrigt är alkoholförtäring förbjuden.


10.2

Sjötrafik

Vid all trafik med båt i sjön gäller vad som stadgats i lag. Vid fisketävling eller annan aktivitet med sjötrafik gäller absolut nykterhet både för skeppare och övriga ombord.

10.3

Övrigt

I övrigt gäller måttlighet och gott omdöme så att klubbens goda rykte och renommé lever vidare.

 

 11    Ansvar

11.1

Styrelsen har inget ansvar för båtar eller gods som finns inom hamnens område.


11.2

Båt som ligger eller framförs i hamnen är helt på ägarens ansvar och risk.


11.3

Båt som finns inom klubbens område skall av ägaren vara ansvarsförsäkrad.


11.4

Gällande bevis om försäkring skall vid anmodan visas upp för styrelsen.

 

 

 

Styrelsen